Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w 2024 r.

PIP KONTROLUJE W 2024:
–  AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ :
– NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY: OKAZJONALNA PRACA ZDALNA, URLOP OPIEKUŃCZY, SIŁA WYŻSZA!!!
– WZORY DRUKÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK-LIFE BALANCE,
– AKTA OSOBOWE – CZĘŚĆ „D” i „E” AKT OSOBOWYCH!!!,
– DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY: NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA  – CZY DLA STARYCH TEŻ?, ZMIANY W OKRESIE PRÓBNYM, CZAS OKREŚLONY – ZMIANY, PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA I ZAWIADOMIENIE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ – CZAS OKREŚLONY, WNIOSEK PRACOWNIKA O ZAWARCIE UMOWY NA STAŁE!!!!!!
– UMOWY O PRACĘ, LISTY OBECNOŚCI, WYJŚCIA PRYWATNE, KWESTIONARIUSZE OSOBOWE, ZAKRESY OBOWIĄZKÓW – OSTATNI JEGO PUNKT!!!
– UMOWA ZLECENIA – OBOWIĄZEK SZKOLEŃ BHP/CZY ROBIĆ, EWIDENCJA CZASU PRACY?

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych najnowszych zmian w ZASADACH PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ, A TAKŻE NOWEGO WZORU ŚWIADECTWA PRACY. Szkolenie „AKTA OSOBOWE” prowadzone jest zgodnie z zasadą „minimum teorii, a maksimum praktyki” – co oznacza, że uczestnicy zapoznają się nie tylko z przepisami/nowelizacjami – ale też z praktycznym stosowaniem tych przepisów, popartym pracą na wnioskach, drukach, przykładach. Szkolenie jest przygotowane i prowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy/nowelizacje/interpretacje – co pozwoli na bezpieczne i zgodne z prawem stosowanie w/w przepisów w praktyce funkcjonowanie działów kadrowo-płacowych. UCZESTNIK szkolenia nabędzie/ugruntuje wiedzę, pozwalającą na zgodne z prawem prowadzenie AKT OSOBOWYCH, co pozwoli mu na uniknięcie konsekwencji prawnych po kontroli PIP.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ROZPORZĄDZENIE (DZ. U. Z 2023R., POZ. 912): OKAZJONALNA PRACA ZDALNA, URLOP OPIEKUŃCZY, SIŁA WYŻSZA!!!

II. AKTA OSOBOWE/DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA/ZFŚS – po kontroli PIP i ZUS:
– NOWE CZĘŚĆ AKT OSOBOWYCH – CZĘŚĆ „E” – ZASADY PROWADZENIA, CO WPINAĆ?, PRZEZ ILE TRZYMAĆ?,
– ZMIANY W CZĘŚCI „B” AKT OSOBOWYCH – OD 21.03.2023R./7.04.2023R.!!!,
– ZUS ZUA I ZUS ZZA – KODY WYKONYWANEGO ZAWODU!!!
– ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH: CZĘŚĆ D AKT OSOBOWYCH/CZY DOKŁADAĆ KAŻDEMU PRACOWNIKOWI CZĘŚĆ D???
– NOWY OKRES PRZECHOWYWANIA: 10 albo 50 lat, FORMA ELEKTRONICZNA, ZUS JAKO ORGAN PRZECHOWUJĄCY, BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA ZUS RP-7/CZY WYSTAWIAĆ????, ZMIANY W ZUS ZUA, ZUS ZWUA, RAPORTY INFORMACYJNE,
– DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY – 01.01.2019R. CZY ZAKŁADAĆ ODRĘBNE TECZKI/SKOROSZYTY? JAK TO PROWADZIĆ????
– NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA – W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK BALANCE!!!
– ZMIANY W OKRESIE PRÓBNYM – 1, 2, 3 MIESIĄCE – ZASADY ZAWIERANIA,
– CZAS OKREŚLONY: PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA, PRZYWRÓCENIE DO PRACY, POWIADOMIENIE ZWIĄZKÓW O ZAMIARZE WYPOWIEDZENIA!!!!
– NOWE RODZAJE URLOPÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ: OPIEKUŃCZY, ZWIĄZANY Z SIŁĄ WYŻSZĄ, ZMIANY W OJCOWSKIM!!!!
– DATA ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ/A DZIEŃ ROZPOCZĘCIA PRACY????
– ŚWIADECTWA PRACY – KARY ZA NIETERMINOWE WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY/BŁĘDY W WYSTAWIANIU/KONTROLE PIP,
– ZAKRESY OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW – A KONTROLE PIP? OSTATNI PUNKT ZAKRESU!!!!
– CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE LISTY OBECNOŚCI W OPARCIU O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH – NOWE ZASADY PROWADZENIA LIST OBECNOŚCI!!!
– CZAS PRACY: WYJŚCIA PRYWATNE PO ZMIANACH/A RODO!!! NOWE DRUKI WNIOSKÓW!!!!
– CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE WYJŚCIA PRYWATNE – NADGODZINY PO KONTROLI!!! KONIECZNOŚĆ: NOWE WNIOSKI O WYJŚCIE I O ODPRACOWANIE/WYWALIĆ „ZESZYTY” WYJŚĆ!!!!
– PIP KONTROLUJE REGULAMIN PRACY – POD KĄTEM: OCHRONA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH – NOWY WYKAZ PRAC ZABRONIONYCH OD 01.05.2017R.!
– NOWE STANOWISKO PIP: CZY MOŻNA POZBAWIĆ EMERYTÓW PRAWA DO „WCZASÓW POD GRUSZĄ”???
– RODO: nowy katalog danych od ubiegającego się o zatrudnienie i od pracownika/obowiązek posiadania dwóch kwestionariuszy osobowych?
– RODO: dokumentacja przy ZFŚS – zaświadczenia z US lub PIT-y do wglądu/celem kontroli prawdziwości złożonych oświadczeń o dochodzie,
– RODO: obowiązek przeglądu/COROCZNEGO dokumentacji przy ZFŚS!
– DOKUMENTACJA ZFŚS – obowiązek posiadania pisemnego upoważnienia do jej przetwarzania,
– PIP PORÓWNUJE UMOWĘ ZLECENIA Z UMOWĄ O PRACĘ/ZAKAZ ZASTĘPOWANIA UMÓW O PRACĘ UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI!!!!UMOWA ZLECENIA PO KONTROLI PIP/KARA OD 1000ZŁ – 30 000ZŁ, STAWKA GODZINOWA, ZLECENIA ZE STUDENTAMI, SKŁADKI ZUS OD ZLECEŃ, SZKOLENIA BHP I BADANIA LEKARSKIE ZLECENIOBIORCÓW/OBOWIĄZEK?
– UMOWA O PRACĘ PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY: NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKA OD 01.09.2016R. – W ŚWIETLE KONTROLI PIP.

III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Szkolenie poprowadzi: Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).