Czas pracy – praktyczne zagadnienia

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Jak zrealizować obowiązek:
– zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym?
– poprawnego opracowania i ewentualnego zmieniania harmonogramu (grafiku) czasu pracy?
2. Jak poprawnie udzielać pracownikom wyjść prywatnych i wymagać ich odpracowania?
– Jak udzielać i ewidencjonować zwolnienia z powodu siły wyższej?
3. Jakie są zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych?
– Jakie są ograniczenia w powierzaniu takiej pracy (limity pracy w godzinach nadliczbowych, ograniczenia wobec pracowników – rodziców i osób niepełnosprawnych)?
4. Jakie są zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych dobowych?
– Na czym polega uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny)?
– W jakich przypadkach wybiera pracownik?
– Jak powinno odbywać się poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym?
– Jak powinna być zrekompensowana praca w niedziele, święta i inne dni wolne?
– Jakie są zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym?
– Jaki jest termin na oddanie dnia wolnego?
– Kiedy dnia wolnego się nie oddaje?
5. Jakie są skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
– Jakie jest ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy?
6. Jak rekompensować czas pracy kadry kierowniczej?
– Jakie są odrębności w porównaniu z innymi pracownikami?
7. Jak powinna być rozliczona podróż służbowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dyżur?

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek – Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.