Czas pracy w 2024 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Jak poprawnie wyliczyć wymiar czasu pracy pracownika w tym w przypadku:
– Zmiany systemu czasu pracy lub wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego?
– Jak poprawnie postąpić z wnioskiem o zmianę systemu czasu pracy w zależności od podstawy prawnej jego złożenia?
– Jak poprawnie postąpić z wnioskiem o zmianę wymiaru etatu w zależności od podstawy prawnej jego złożenia?
– Jak poprawnie wyliczyć wymiar czasu pracy w razie przyjęcia pracownika do pracy w trakcie okresu rozliczeniowego?
– Jak wypisać i kiedy zmienić informację o warunkach zatrudnienia w zakresie norm i wymiaru czasu pracy?
2. Jakie są zasady poprawnego ustalenia liczby dni pracy oraz dni wolnych do zaplanowania w okresie rozliczeniowym? w tym:
– Ile dni pracy można zaplanować, gdy pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy?
– Ile dni wolnych trzeba zaplanować pracownikowi?
– Jak poprawnie zaplanować dni pracy pracownikom, którzy mogą pracować w kalendarzowe niedziele i święta, w tym jak ma przypadać co czwarta niedziela wolna od pracy? (stanowisko PIP),
– Czy trzeba oznaczać rodzaj dnia wolnego w ewidencji czasu pracy oraz w harmonogramie (grafiku) czasu pracy?
3. Na czym polega planowanie czasu pracy z zachowaniem doby pracowniczej?
– Na jakich zasadach planowanie pracy w ruchomym czasie pracy pozwala naruszać dobę pracowniczą? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
– Ile odpoczynku musi przypadać w dobie pracowniczej?
– Jak poprawnie udzielać przerw w pracy po zmianie przepisów?
4. Jakie są zasady tworzenia harmonogramów (grafików) czasu pracy oraz zasady ich podawania do wiadomości pracowników? w tym:
– Z jakim wyprzedzeniem należy podać pracownikom do wiadomości harmonogram (grafik) czasu pracy?
– Czy harmonogramy (grafiki) czasu pracy mogą być zmieniane po podaniu ich do wiadomości pracowników? Na jakich zasadach? (stanowisko MRPiPS oraz PIP),
5. W jakich sytuacjach jest dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych?
– Jakie są zasady wydawania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych? (przydatne orzeczenia sądów pracy)
– Jakie są ograniczenia w możliwości polecania pracy w godzinach nadliczbowych?
– Jakie są konsekwencje naruszenia limitów i zakazów?
– Jak opisać i zaktualizować zasady pracy nadliczbowej w informacji o warunkach zatrudnienia?
– Jak ewidencjonować pracę w godzinach nadliczbowych? (przykładowy zapis w ewidencji),
– Kiedy ma miejsce praca nadliczbowa dobowa, a kiedy średniotygodniowa? (praktyczne przykłady),
6. Jakie są zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych? w tym:
– Jakie są zasady finansowej rekompensaty pracy nadliczbowej?
– Kiedy – pracodawca stosujący Kodeks pracy – musi wypłacić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy dodatek do wynagrodzenia? (stanowisko PIP),
– Jakie są zasady rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym? (stanowisko PIP),
– Jaka powinna być wysokość wynagrodzenia w przypadku rekompensaty nadgodzin czasem wolnym na pisemny wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy?
7. Jakie powinny być zasady odpracowywania przez pracowników z wyjść prywatnych? (stanowiska PIP i MRPiPS),
– W jakim dniu wolnym można odpracować wyjście prywatne?
– Czy można odpracować wyjście prywatne przed rozpoczęciem dniówki?
– Na jakich zasadach może odpracować wyjście prywatne pracownik np. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
8. Jakie są zasady rekompensaty pracy w dniu wolnym?
– W jakich przypadkach za pracę w dniach wolnych należy oddać inny dzień wolny?
– Kiedy za pracę w dniu wolnym wystarczy zapłacić wynagrodzenie z dodatkiem?
– Na czym polega zasada oddawania „dnia za dzień”? (praktyczne przykłady),
– Jakie są konsekwencje nieoddania dnia wolnego?
9. Jak jest rozliczania i ewidencjonowania praca nadliczbowa kadry kierowniczej? – (stanowiska MRPiPS oraz orzeczenia Sądu Najwyższego),
– Czy kadra kierownicza ma prawo do dni wolnych?
– Czy kadra kierownicza ma prawo do czasu wolnego za nadgodziny?
– Kiedy kierownik musi mieć czas pracy rekompensowany tak, jak pracownik?
10. Jak się poleca i ewidencjonuje dyżur? (stanowiska MRPiPS),
– Ile czasu można dyżurować w czasie dniówki, a ile w weekend?
– Czy za dyżur najpierw się oddaje czas wolny, czy najpierw się płaci?
– Kiedy nie przysługuje wynikająca z Kodeksu pracy rekompensata za dyżur?
11. Jak się ewidencjonuje i rozlicza szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe?
– W jakich przypadkach szkolenia są zaliczane do czasu pracy i całkowicie finansowane przez pracodawcę? (stanowisko MRPiPS)
12. Jak się rozlicza czas pracy w podróży służbowej?
– Jak rozliczyć czas pracy, gdy pracownik podróżował po godzinach pracy albo w dniu wolnym?
– Jak się rozlicza czas pracy w podróży służbowej, gdy pracownik jest zatrudniony w ruchomym czasie pracy?
– ile później powinien przyjść do pracy pracownik, który podróżował w porze nocnej?

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek – Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.