Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej „13”

Cel szkolenia: Poprawne naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Osoby uprawnione do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Nauczyciele
– Osoby zatrudnione za zgodą kuratora
– Pracownicy niepedagogiczni
– Pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych
– Pracownicy samorządowi
2. Okres uprawniający do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Co oznacza okres przepracowany
– Obliczenie pełnych miesięcy pracy
– Sumowanie okresów zatrudnienia
3. Konsekwencje rozwiązania stosunku pracy: przejście na emeryturę, przeniesienie, likwidacja jednostki;
4. Wypłata „13” mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy
– Zatrudnienie zgodnie z organizacją szkoły
– Urlop dla poratowania zdrowia
– Urlopy związane z rodzicielstwem
5. Przesłanki stanowiące o utracie prawa do wynagrodzenia rocznego;
– Nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna
– kara dyscyplinarna,
– wypowiedzenie z winy pracownika
6. Obliczanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Trzynastka a praca przez część roku
– Praca na część etatu a wysokość trzynastki
– Uzupełnienie etatu nauczyciela w innej placówce a wypłata trzynastki
7. Składniki wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Wynagrodzenie zasadnicze
– Wynagrodzenie za godziny; ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw, nadgodziny
– Jednorazowy dodatek uzupełniający
– Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
– Wynagrodzenie za czas choroby
– Pozostałe składniki wynagrodzenia
– uwzględnianie dodatków specjalnych
– naliczanie kwot pomniejszających podstawę w przypadku nieobecności pracownika
8. Terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
9. Dokonywanie potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Potrącenia alimentacyjne
– Potrącenia niealimentacyjne
10. Trzynastka po zmarłym pracowniku
11. Błędy w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
12. Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
13. Roszczenie pracownika o ustalenie i wypłatę trzynastki
14. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.