Emisje, czyli gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska.
2. Prawo Ochrony Środowiska w praktyce oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze
– obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska,
– prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska,
– kontrola WIOŚ – zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne,
– sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności).

3. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii – kiedy są wymagane, procedury wydawania i aktualizowania pozwoleń:
– pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza,

4. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne:
– wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania,
– ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy),
– obowiązujące stawki i formularze,
– terminy i miejsca przedkładania sprawozdań,
– opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.

5. Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska na konkretnych przykładach:
– sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) – wskaźniki KOBIZE,
– sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne, np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki),
– emisja zorganizowana a niezorganizowana,
– opłata za czynniki chłodnicze z urządzeń i klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej,
– opłata za samochody służbowe,

6. Kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów,
7. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE (zakładka „Opłaty”)
8. Przybliżenie zasad działania aplikacji do naliczania opłat za korzystanie ze Środowiska Ekopłatnik.

Szkolenie poprowadzi Anna Gudowska – doświadczony trener-praktyk, od 1991 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w nadzorze firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Powadzi wysoko oceniane szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. W ostatnich latach uczestniczyła w realizacji wielu projektów doradczo-szkoleniowych.