Gospodarka odpadami w praktyce – kompendium wiedzy

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Podstawowe pojęcia związane z odpadami. Nowy podział odpadów wprowadzony zmianą ustawy od 1 stycznia 2022 r.
2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.
3. Rejestr BDO – kto podlega wpisowi w BDO:
– rejestracja / aktualizacja podmiotów na wniosek,
– nadanie numeru BDO i obowiązek jego umieszczania na dokumentach,
– podmioty zwolnione z obowiązku posiadania BDO,
– kary za brak BDO.
4. Baza BDO i jej funkcjonalność:
– zakładanie konta w systemie BDO,
– logowanie do systemu z pozycji urzędnika głównego oraz podrzędnego,
– nawigacja w systemie: wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przejmujący),
– omówienie poszczególnych modułów.
5. Przekazywanie odpowiedzialności – aktualne kary od września 2021 r.:
– odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności,
– weryfikacja odbiorców,
– przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
– umowy serwisowe, umowy najmu (przykłady możliwych zapisów)
6. Klasyfikacja odpadów:
– katalog odpadów,
– zasady klasyfikacji odpadów,
– przykłady klasyfikacji odpadów (warsztat).
7. Gospodarka odpadami komunalnymi – jak realizować obowiązki wytwórców w tym zakresie:
– segregacja odpadów – obowiązki segregacji od 1 lipca 2022 r.
– umowy/deklaracje,
– regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
8. Uznanie materiału lub substancji za produkt uboczny – praktyczne przykłady.
9. Utrata statusu odpadu – praktyczne przykłady, deklaracje zgodności i potwierdzenia właściwości produktu.
10. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami:
– pozwolenia na wytwarzanie,
– zezwolenie na zbieranie,
– pozwolenie na przetwarzanie odpadów.
11. Transport odpadów – szczegółowe wymagania:
– dokumenty, które uprawniają do przewozu,
– sprawdzenie wpisu w systemie BDO,
– kary.
12. Magazynowanie odpadów – dobre praktyki w przedsiębiorstwach:
– obowiązki wynikające z ustawy o odpadach – zmiany wprowadzone zmianą ustawy o odpadach z 11 sierpnia 2021 r.
– wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów: magazynowane odpadów niebezpiecznych; etykieta odpadu niebezpiecznego,
– wzorcowe miejsca magazynowania odpadów – praktyczne przykłady
– kary.
13. Szczególne wymagania w zakresie gospodarki odpadami:
– monitoring wizyjny,
– operat przeciwpożarowy,
– zabezpieczenie roszczeń,
– tytuł prawny do nieruchomości.
14. Kontrola WIOŚ i innych organów kontroli – jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli:
– uprawnienia inspektorów,
– prawa i obowiązki kontrolowanego,
– przygotowanie do kontroli,
– protokół kontroli i odmowa podpisania protokołu,
– zarządzenie pokontrolne i inne działania pokontrolne.
15. Ewidencja odpadów w BDO – warsztaty:
– tworzenie KPO,
– prowadzenie KEO,
– składanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami poprzez bazę BDO,
– kompleksowa ewidencja i sprawozdawczość odpadowa z w bazie BDO.
16. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi dr Dominika Sułkowska. Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute, Holland. Ekspert z zakresu ochrony środowiska w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas wieloletniej pracy trenerskiej, jak i eksperckiej dla wielu podmiotów sektora prywatnego i jednostek sektora publicznego. Realizator kilkunastu projektów środowiskowych, jako ekspert ds. ochrony środowiska, w tym finansowanych ze środków UE. Doradca i wykładowca w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami, podczas prowadzonych w ostatnim okresie szkoleń i konsultacji dla Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej i Agencji Mienia Wojskowego. Doradca PARP w zakresie CSR. Uczestnik wielu konferencji, autor opracowań i ekspertyz.
lub mgr inż. Elwira Uszkur – Ekspert z zakresu ochrony środowiska, certyfikowany auditor wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie środowiskowe” Politechniki Krakowskiej. Specjalistka ds. ochrony środowiska z 15-letnim doświadczeniem, prowadząca sprawozdawczość i ewidencję, przygotowująca dokumentację związaną z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, reprezentująca podmioty podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń wewnętrznych i otwartych nt. zasad gospodarowania odpadami, sprawozdawczości środowiskowej, raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 i innych. Aktywny członek izb zrzeszających przedsiębiorców, gdzie opiniuje projekty ustaw i aktów wykonawczych w zakresie ochrony środowiska.