Czy społeczny inspektor pracy może żądać kserokopii dokumentów czy jedynie ich okazania?

Może żądać okazania dokumentów, gdyż takie uprawnienie przyznają mu przepisy prawa.

Uzasadnienie

Zagadnienie to należy rozpatrywać na gruncie innych, niż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, aktów prawnych. Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje bowiem jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych, zaś ich skonkretyzowanie ma miejsce w szczególnych wobec jej uregulowań, przepisach prawa. W sytuacji, gdy określone zagadnienia są normowane odrębnymi przepisami, należy się do nich odwołać (art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy określone są w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Jej art. 8 ust. 2 stanowi, iż społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. Brzmienie tego przepisu nie budzi wątpliwości interpretacyjnych.

 

Źródło:

Giodo.gov.pl