CZY NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MOŻE ŻĄDAĆ OD SWOICH CZŁONKÓW INFORMACJI O OSOBACH Z NIMI ZAMIESZKUJĄCYCH, Z PODANIEM ICH IMIENIA I NAZWISKA, STOPNIA POKREWIEŃSTWA ORAZ NR. PESEL?

Nie, zagadnienie to należy bowiem rozpatrywać na gruncie przepisów prawa, szczególnych wobec ustawy o ochronie danych osobowych, czyli na podstawie których działają spółdzielnie mieszkaniowe.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady wykorzystywania (przetwarzania) danych osobowych, np. ich gromadzenia czy udostępniania. Każdy administrator danych, np. spółdzielnia, ma obowiązek wskazać, na jakiej podstawie przetwarza dane osobowe (np. na jakiej podstawie żąda podania określonych danych osobowych). Może być to np. zgoda każdej osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych) lub przepis prawa, z którego wynika, że wykorzystywanie danych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienie bądź spełnienia określonego obowiązku (art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy).

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych podstawą do przetwarzania danych osobowych jej członków przez organy spółdzielni są przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach – ustawy Prawo spółdzielcze.

Z przepisów tych ustaw nie wynika, aby spółdzielnia, mogła pozyskiwać (gromadzić) informacje o osobach stale lub faktycznie mieszkających w lokalu. Nie dotyczy to jednak informacji o liczbie osób przebywających w określonym lokalu – art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepis ten wskazuje, że za opłaty odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż spółdzielnia pozyskując dane osobowe zobowiązana jest poinformować osoby, których dane dotyczą m.in. o celu zbierania danych osobowych oraz o dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. Powyższe wynika z treści art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

A zatem obowiązujące przepisy, na podstawie których działają spółdzielnie nie zezwalają na gromadzenie informacji o tym, jakie osoby zamieszkują w poszczególnych lokalach, z podaniem ich imion i nazwisk, stopnia pokrewieństwa oraz nr PESEL, a jedynie uprawniają do uzyskiwania informacji o liczbie osób zamieszkujących w danym lokalu.

Źródło:

Giodo.gov.pl