CZY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MOŻE WYWIESZAĆ NA TABLICY OGŁOSZEŃ INFORMACJE O ZADŁUŻENIACH CZYNSZOWYCH JEJ CZŁONKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI, JEŚLI WYMIENIA JEDYNIE NUMER LOKALU ORAZ KWOTĘ ZADŁUŻENIA?

Nie, gdyż żaden z przepisów prawa, na podstawie których działają spółdzielnie, nie uprawnia spółdzielni do takiego działania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  przetwarzanie danych jest procesem legalnym, gdy ich administrator legitymuje się jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych wymienionych w art. 23 ust. 1 tej ustawy.

Podstawę przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni mieszkaniowej przez organy spółdzielni stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nie uregulowanym w tych przepisach – ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Przetwarzając dane osobowe w sposób opisany w tych przepisach korzysta z przesłanki wskazanej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Żaden z przepisów powołanych aktów prawnych nie zezwala jednak na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych członków spółdzielni mieszkaniowej np. poprzez wywieszanie ich w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych. Tym samym, przepisy prawa nie stanowią podstawy do upubliczniania informacji o uchybieniu obowiązkowi wnoszenia opłat na rzecz spółdzielni przez jej członka.
Należy jednak zauważyć, że brak podstawy w przepisach prawa do zamieszczania informacji o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mieszkaniowej w miejscach ogólnie dostępnych nie oznacza, że informacje o osobach, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec spółdzielni nie mogą być ujawnione innym członkom spółdzielni. W myśl art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze, rejestr członków spółdzielni, obok wyraźnie wskazanych w tym przepisie informacji, może zawierać także „inne dane przewidziane w statucie”;. Zgodnie natomiast z art. 5 § 2 Prawa spółdzielczego, w statucie spółdzielni oprócz postanowień obligatoryjnych wskazanych w § 1, mogą się znaleźć również „inne postanowienia”;. Informacje o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mogłyby być ujawnione w rejestrze członków, gdyby statut spółdzielni na to zezwalał. Do przeglądania rejestru art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze uprawnia członka spółdzielni, jego małżonka, wierzyciela członka oraz spółdzielni