CZY STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁANIE ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, KTÓRY PROWADZĄC POSTĘPOWANIE Z URZĘDU, UDOSTĘPNIA INFORMACJE DOTYCZĄCE JEGO STRONY OSOBIE, Z INICJATYWNY KTÓREJ WSZCZĘTO TO POSTĘPOWANIE?

Tak, gdyż w takiej sytuacji dochodzi do udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Uzasadnienie

Na podstawie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa), stroną postępowania jest każdy, którego dotyczy postępowanie ze względu na jego interes prawny lub obowiązek, albo każdy, kto z tego względu żąda czynności organu. Oznacza to, iż uznaną za stronę postępowania może być osoba, gdy wynik danego postępowania odnosi się bezpośrednio do niej. Natomiast osoby kierujące do organu administracji publicznej pismo poruszające pewien problem społeczny, mający na celu zainteresowanie tym organu, nie mogą być traktowane jako strony postępowania, jeśli zostało ono – decyzją organu – wszczęte z urzędu. Jedynie w postępowaniu wszczętym na wniosek osoby zainteresowanej, której interesu prawnego ono dotyczy,  będzie ona jego stroną. Przykładowo, obywatel składa pismo do urzędu miasta, w którym informuje, że jego sąsiad przy zawieraniu umowy na wywóz nieczystości zataił fakt, iż na jego posesji zamieszkuje więcej osób niż zadeklarował. Wówczas urząd miasta wszczynając z urzędu postępowanie kontrolne w tej sprawie, nie ma prawa informować o jego wynikach osoby, która zgłosiła problem.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne jest administratorem danych stron takiego postępowania, a w świetle ustawy o ochronie danych osobowych każdy administrator jest zobowiązany do wykazania podstawy prawnej wykorzystywania danych osobowych, m.in. ich udostępniania innym podmiotom. Jeśli zatem udostępnienie danych strony postępowania prowadzonego z urzędu nastąpiło wbrew przepisom kodeksu postępowania administracyjnego, czyli – w świetle art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – brak jest podstawy prawnej takiego działania, to można stwierdzić, iż doszło tym samym do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, o czym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

ŹRÓDŁO:

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DZ.U.          Z 2016 POZ. 1764.

GIODO.GOV.PL