CZY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOŻE ODMÓWIĆ MĘŻOWI WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ ŻONY?

Tak, jeśli nie został on upoważniony przez żonę do dostępu do jej dokumentacji medycznej.

Uzasadnienie:

Zasady i tryb udostępniania dokumentacji medycznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ww. ustawy, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia (ust. 2 powołanego przepisu).

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli dany organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji (art. 27 ustawy).

Zgodnie zaś z § 79 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

W związku z powyższym, zakład opieki zdrowotnej może odmówić mężowi wydania dokumentacji medycznej dotyczącej jego żony, ale powinien tę odmowę uzasadnić na piśmie.