CZY ZGODNE Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH JEST ZAMIESZCZANIE W BIP DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKA SAMORZĄDOWE?

Tak, ponieważ, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną.

Uzasadnienie

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zawiera jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich skonkretyzowanie znajduje się w szczególnych, wobec ustawy, przepisach prawa. Ustawa ta stanowi, że przetwarzanie, w tym udostępnianie, danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy zezwala na to szczególny przepis prawa. Wobec powyższego sprawę rozpatrywać należy w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

I tak, art. 11 ust. 1 stanowi, że nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Natomiast art. 13 wskazuje, że ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór. Ogłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska, określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku czy też wskazanie wymaganych dokumentów. Natomiast art. 13 ust. 4 stwierdza, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Ponadto, art. 15 stanowi, że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie prze okres co najmniej 3 miesięcy. Informacje, które powinny zostać opublikowane w Biuletynie to m.in.: nazwa i adres jednostki przeprowadzającej nabór, określenie stanowiska, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (czyli miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).

ŹRÓDŁO:

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DZ.U.          Z 2016 POZ. 1764.

GIODO.GOV.PL