Blog

Zerif supports a custom frontpage

ŻĄDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI OD KANDYDATA DO PRACY

Zaświadczenia o niekaralności można wymagać wyłącznie wtedy, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie kandyduje na stanowisko, dla którego przepisy prawa przewidują wymóg niekaralności. Dotyczy to ściśle określonych grup zawodowych, m.in. pracowników i urzędników służby cywilnej, pracowników ochrony, policjantów, żołnierzy, strażaków itp. Zgodnie z art. 6 ustawy  z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Read more about ŻĄDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI OD KANDYDATA DO PRACY[…]

ŻADANIE PRZEZ ZWIĄZEK ZAWODOWY OD PRACODAWCY IMIENNYCH LIST WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

O ile informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika, czyli z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych i mogą być wykorzystywane (udostępniane) przez pracodawcę nawet bez zgody pracownika, to już informacje o wynagrodzeniu pracownika, jako należące do kategorii dóbr osobistych, mogą być udostępniane np. za jego zgodą. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Read more about ŻADANIE PRZEZ ZWIĄZEK ZAWODOWY OD PRACODAWCY IMIENNYCH LIST WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW[…]

ZFŚS – ŻĄDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ZAŚWIADCZENIA O ZAROBKACH LUB PIT-U

Dopuszczalność żądania przez pracodawcę podania wysokości dochodów uzyskiwanych przez pracownika oraz przypadających na członka jego rodziny – świadczących o sytuacji pracownika, celem potwierdzenia uprawnienia tego pracownika do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy badać z w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335, z późn. zm.) oraz postanowieniami regulaminu, Read more about ZFŚS – ŻĄDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ZAŚWIADCZENIA O ZAROBKACH LUB PIT-U[…]

ZAKRES ZADAŃ ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ( ASI)

W przypadku powołania ASI jest on osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych                    w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych  do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń. Przykładowy zakres obowiązków ASI : Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w Read more about ZAKRES ZADAŃ ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ( ASI)[…]

ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ( DPO) WEDŁUG RODO

Zadania inspektora ochrony danych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych zostały sformułowane w sposób ogólny, bez wskazania trybu oraz terminów ich realizacji. Jest to istotna różnica w stosunku do tego co obecnie przewiduje ustawa o ochronie danych osobowych i akty do niej wykonawcze w zakresie zadań ABI. Taki sposób ujęcia obowiązków inspektora jest wyrazem nowego Read more about ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ( DPO) WEDŁUG RODO[…]

UMIESZCZANIE SŁUŻBOWYCH ADRESÓW E-MAIL PRACOWNIKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ PRACODAWCY

Informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko, czy właśnie służbowy adres e-mail są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Dane te mogą być wykorzystywane (udostępniane) przez pracodawcę nawet bez zgody pracownika, którego one dotyczą. Wskazuje na to również stanowisko w tej kwestii zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. Read more about UMIESZCZANIE SŁUŻBOWYCH ADRESÓW E-MAIL PRACOWNIKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ PRACODAWCY[…]

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA (ART. 52 KODEKSU PRACY)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), nazywane potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym, jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy powodującym natychmiastowe rozwiązanie trwającego stosunku pracy. W oświadczeniu tym musisz wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę uzasadniającą zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z Kodeksem pracy zwolnienie pracownika w tym trybie możesz zastosować jedynie z 3 Read more about ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA (ART. 52 KODEKSU PRACY)[…]

CZY ROZSYŁANIE „ROZDZIELNIKÓW” DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH NIE NARUSZA PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych osiągnięcie efektu zapewnienia stronom postępowania administracyjnego realizacji przysługujących im uprawnień (prawa do informacji na temat toczącego się postępowania) jest możliwe w inny sposób, np. poprzez wysyłanie pism (zawiadomień, postanowień, decyzji) bez załączania rozdzielnika otrzymujących je osób, który to wykaz jest ważny przede wszystkim dla organu prowadzącego postępowanie. Uzasadnienie Wprawdzie przepisy Read more about CZY ROZSYŁANIE „ROZDZIELNIKÓW” DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH NIE NARUSZA PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?[…]

REKRUTACJA A DANE OSOBOWE-OBECNIE I W RODO

Jakie dane osobowe można przetwarzać w procesie rekrutacyjnym? Zakres danych osobowych, jakie osoba rekrutująca może zażądać od kandydatów do pracy szczegółowo określa art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Są to: – imię (imiona) i nazwisko, – imiona rodziców, – data urodzenia, – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), – wykształcenie, – przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Do przetwarzania Read more about REKRUTACJA A DANE OSOBOWE-OBECNIE I W RODO[…]

PRZYKŁADOWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ( TZW. RAPORT Z NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA)

Procedura winna być  sposób zrozumiała dla osób przetwarzających dane osobowe ; co ma zrobić w przypadku podejrzenia zagrożenia dla poufności danych, np. gdy widzi, że dane w formie papierowej są zabezpieczone niewłaściwie lub podejrzewa, że ktoś może mieć nieuprawniony dostęp do danych w systemie informatycznym. Należy określić procedury postępowania na każdym etapie: osoby, która zauważyła Read more about PRZYKŁADOWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ( TZW. RAPORT Z NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA)[…]