Obowiązki pracodawcy wobec pracowników związane z nowymi przepisami o obronie Ojczyzny

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników powołanych do odbywania służby wojskowej, w tym:
– Na jakich zasadach należy zwolnić pracownika od pracy na wezwanie organów wojskowych?
– Jakie informacje pracodawca otrzymuje od organów wojskowych, a jakie od swojego pracownika?
– Czy dokumenty dotyczące służby wojskowej pracownika można umieszczać w części B akt osobowych pracownika?
– Czy można skopiować książeczkę wojskową?
– Czy stosunek pracy pracownika jest chroniony w trakcie służby wojskowej?
– Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika powołanego do odbywania służby wojskowej?
– Jakie obowiązki ma pracodawca w razie powołania pracownika do służby zawodowej?
– Jak odbycie służby wojskowej wpływa na uprawnienia pracownicze?

2. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników – rodziców i opiekunów, w tym:
– Jak poprawnie udzielić zwolnienia z powodu siły wyższej?
– Jak poprawnie udzielić zwolnienia rodzicowi dziecka w wieku do 14 lat?
– Wykonania jakich obowiązków może odmówić pracownik – rodzic?
– Na jakich zasadach rodzic lub opiekun mogą wnioskować o pracę zdalną lub inne udogodnienia w stosunku pracy? Jakie obowiązki ma wtedy pracodawca?
– Na jakich zasadach udziela się urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad korzystania z urlopu rodzicielskiego?
– W jakiej wysokości jest wypłacany zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego i od czego to zależy?
– Na jakich zasadach pracownik – rodzic powraca do pracy po skorzystaniu z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
– Na jakich zasadach pracownik – rodzic lub opiekun może wnioskować o zatrudnienie na część etatu? Jakie obowiązki ma wtedy pracodawca?
– Jak jest ukształtowana ochrona trwałości stosunku pracy pracowników – rodziców?

3. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników – krwiodawców oraz inne przypadki, w których pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy
– Jak poprawnie zwolnić na wezwanie sądu lub na badania?
– Jak udzielać urlopu okolicznościowego?

4. Uprawnienia pracodawcy wobec pracowników będących w okresie wypowiedzenia:
– Jak poprawnie zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
– Od którego dnia można udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
– Czy w okresie wypowiedzenia można powierzyć wykonywanie innej pracy?
– Na jakich zasadach jest możliwe skrócenie okresu wypowiedzenia?
– Czy w okresie wypowiedzenia można zwolnić dyscyplinarnie?

5. Uprawnienia pracodawcy związane z urlopem wypoczynkowym pracownika, w tym:
– Czy plan urlopów jest wiążący? Czy można przesunąć urlop pracownikowi? Jakie są tego skutki?
– W jakich przypadkach pracodawca musi przesunąć urlop wypoczynkowy? Na jakich zasadach udziela się przesuniętego urlopu wypoczynkowego?
– Czy pracownik musi wykorzystać 14 kolejnych dni wypoczynku?
– Czy pracownik może domagać się przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego?
– Czy jest możliwe odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego?
– Czy można „zmusić” d wykorzystania urlopu zaległego?
– Czy można odmówić urlopu na żądanie?
– Kiedy należy stosować zasadę proporcjonalności przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego?

6. Ograniczenia pracodawcy wobec pracowników przebywających na urlopie wypoczynkowym np.
– Czy można się kontaktować z pracownikiem przebywającym na urlopie?
– Jakie są skutki „przeszkadzania” pracownikowi w urlopie wypoczynkowym?

Szkolenie poprowadzi: Monika Frączek – Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.