Opakowania i odpady opakowaniowe oraz produktu jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych – najnowsze zmiany przepisów

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie – najnowsze zmiany przepisów UE i krajowych.

2. Rejestr BDO:
– podmioty zobowiązane do wpisu w rejestrze BDO – zakresy wpisu dla poszczególnych rodzajów działalności,
– praktyka dokonywania wpisu do rejestru i aktualizacji posiadanego wpisu w rejestrze,
– numer BDO – umieszczanie na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

3. Wprowadzanie towarów w opakowaniach – Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po najnowszych zmianach:
– podstawy prawne – najważniejsze przepisy i rozporządzenia,
– definicje i podstawowe pojęcia związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek,
– opakowania – monomateriałowe, wielomateriałowe i opakowania środków niebezpiecznych,
– obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach – obowiązek recyklingu i kampanie edukacyjne,
– sposoby realizacji obowiązków ustawowych – rozliczanie samodzielne, dokumenty DPR i EDPR, Organizacje Odzysku Opakowań i Organizacje Samorządu Gospodarczego,
– ewidencja opakowań wprowadzanych do obrotu,
– opłata produktowa – kiedy należna, sposób naliczania,
– sprawozdawczość – sposób wypełniania sprawozdań, źródła kalkulatorów do obliczeń i niezbędnych informacji,
– lekkie torby na zakupy – opłata recyklingowa i jej realizacja,
– administracyjne kary pieniężne i sankcje karne,
– informacja o najnowszych zmianach wprowadzonych przepisami SUP.

4. Omówienie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP)
– wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie, harmonogram wrażania nowych obowiązków;
– omówienie najważniejszych definicji wprowadzonych nowymi przepisami;
– zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa;
– znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa;
– omówienie obowiązków dla prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego i sprzedających za pośrednictwem automatów vendingowych – pobieranie opłat, ewidencja, obowiązek oferowania produktów alternatywnych, sprawozdawczość
– omówienie obowiązków dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty – wysokość corocznych opłat, ewidencja, sprawozdawczość;
– obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych;
– obowiązkowa rejestracja w BDO;

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – wdrażanie systemu kaucyjnego, rodzaje planowanych opakowań objętych systemem kaucyjnym, zasady systemu, placówki objęte systemem, finansowanie systemu.

6. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi dr Dominika Sułkowska. Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute, Holland. Ekspert z zakresu ochrony środowiska w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas wieloletniej pracy trenerskiej, jak i eksperckiej dla wielu podmiotów sektora prywatnego i jednostek sektora publicznego. Realizator kilkunastu projektów środowiskowych, jako ekspert ds. ochrony środowiska, w tym finansowanych ze środków UE. Doradca i wykładowca w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami, podczas prowadzonych w ostatnim okresie szkoleń i konsultacji dla Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej i Agencji Mienia Wojskowego. Doradca PARP w zakresie CSR. Uczestnik wielu konferencji, autor opracowań i ekspertyz.
lub  mgr inż. Elwira Uszkur – Ekspert z zakresu ochrony środowiska, certyfikowany auditor wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie środowiskowe” Politechniki Krakowskiej. Specjalistka ds. ochrony środowiska z 15-letnim doświadczeniem, prowadząca sprawozdawczość i ewidencję, przygotowująca dokumentację związaną z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, reprezentująca podmioty podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń wewnętrznych i otwartych nt. zasad gospodarowania odpadami, sprawozdawczości środowiskowej, raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 i innych. Aktywny członek izb zrzeszających przedsiębiorców, gdzie opiniuje projekty ustaw i aktów wykonawczych w zakresie ochrony środowiska.