Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2023.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. Przychody ze stosunku pracy a prawidłowe wypełnienie formularzy PIT w tym m.in.:
1. Ustalanie przychodu pracownika, zleceniobiorcy, menedżera z tytułu świadczeń nieodpłatnych – omówienie wybranych zagadnień, w tym m.in.: opłacanie przez pracodawcę kosztów zakwaterowania, szkoleń, imprez i wycieczek firmowych, zakup odzieży dla pracownika, korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, ryczałt na jazdy lokalne, posiłki dla załogi, ubezpieczenia i inne benefity
2. Kwota zmniejszająca podatek i pracownicze KUP rozliczanie świadczeń w trakcie i po ustaniu zatrudnienia po ustaniu zatrudnienia, preferencyjne rozliczanie z małżonkiem lub dzieckiem
3. Kwota zmniejszająca podatek a przychody z działalności wykonywanej osobiście.
4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – rozszerzenie katalogu uprawnionych do złożenia wniosku.

II. Zwolnienia podatkowe – wybrane problemy z uwzględnieniem m.in.:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia – omówienie wybranych zagadnień
2. PIT dla młodych – omówienie wybranych problemów.
3. Ulga dla seniora – warunki zastosowania, prawidłowe wykazanie w PIT-11
1. Ulga 4+, ulga na powrót – wybrane zagadnienia
2. Zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł, a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.

III. Pozostałe zagadnienia, w tym:
1. Przychód z innych źródeł, obowiązek wykazania w PIT – praktyczne przykłady
2. Nagrody, wygrana w konkursie, a zwolnienie z PIT – zasady opodatkowania wygranych uzyskiwany przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
3. Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne, zapomogi, niespłacona pożyczka).
4. Koszty dla twórcy – korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi.
5. Odszkodowanie, a rekompensata – stosowanie zwolnienia z podatku, czy obowiązek ujęcia w informacji PIT.
6. Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych – zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.
7. Rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta – podatek u źródła, certyfikat rezydencji, wypełnianie informacji IFT

IV. Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2023, – rodzaje formularzy obowiązujących płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR, PIT-R, PIT-IFT1/IFT1R), zasady wypełniania, forma i terminy ich przekazywania.

V. Pytania uczestników.

Szkolenie poprowadzi: Katarzyna Furmańczyk – licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.