Przegląd praktycznych stanowisk dotyczących nowych przepisów prawa pracy

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. Ważne stanowiska dotyczące stosowania pracy zdalnej, w tym:
– Jakich postanowień nie powinno być w Regulaminie pracy zdalnej?
– Jak powinien być ustalany i wypłacany ryczałt za pracę zdalną?
– Jak powinna zostać sporządzona informacja o warunkach zatrudnienia dla przechodzącego na pracę zdalną? (stanowiska MRiPS dotyczące zasad przemieszczania się),
– Czy praca zdalna „przechodzi” na kolejną umowę o pracę?
– Jakie są skutki odebrania pracy zdalnej (np. na mocy wiążącego wniosku)?
– Czy pracownik musi się stawić z pracy zdalnej do stacjonarnej na wezwanie pracodawcy?
– Za jakie nieprawidłowości w postępowaniu wobec pracowników uprawnionych do złożenia wniosku o pracę zdalną pracodawca może dostać mandat od PIP? (stanowisko GIP),
– Jakie są stanowiska dotyczące pracy zdalnej okazjonalnej?
– Za jakie nieprawidłowości w stosowaniu pracy zdalnej okazjonalnej będzie karał PIP? (stanowisko GIP),
2. Ważne stanowiska dotyczące umów o pracę, w tym:
– Jakie jest stanowisko GIP na temat zawierania umów na czas określony po umowach na okres próbny?
– Jak postąpić z wnioskiem pracownika o wyjaśnienie wypowiedzenia umowy na okres próbny lub niezawarcia kolejnej umowy po umowie na okres próbny lub na czas określony?
– Jak postąpić z wnioskiem pracownika złożonym na podstawie art. 293 Kodeksu pracy? Czy ten wniosek dotyczy podwyżki?
3. Jak poprawnie sporządzić informację o warunkach zatrudnienia dla nowego pracownika? (zebrane stanowiska MRiPS oraz GIP)
– Jak poprawnie zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia?
– Za jakie błędy przy informowaniu pracowników o warunkach zatrudnienia inspektor PIP nałoży mandat, a za jakie wypisze wniosek w wystąpieniu?
4. Jak poprawnie udzielać pracownikom przerw w pracy? (stanowiska MRiPS oraz GIP)
5. Gdzie przechowywać dokumenty związane z podwyższeniem wieku dziecka, którego rodzic może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i delegowania poza stałe miejsce pracy?
6. Jak poprawnie stosować nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych pracowników? (zestawienie stanowisk MRiPS, ZUS i GIP), w tym:
– Jakich danych można, a jakich nie można wymagać we wniosku o urlop opiekuńczy?
– Czy można odmówić akceptacji wniosku o urlop opiekuńczy?
– Co się dzieje, gdy w trakcie urlopu opiekuńczego pracownik zachoruje? Czy pracownikowi urlop opiekuńczy wtedy przepada? Czy pracownik może wycofać wniosek o urlop opiekuńczy?
– Jak obliczyć wynagrodzenie/zasiłek chorobowy, gdy przed chorobą pracownik korzystał z urlopu opiekuńczego?
– Za jakie nieprawidłowości związane z urlopem opiekuńczym PIP może ukarać pracodawcę mandatem?
7. Jak poprawnie udzielać zwolnienia z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
– Jak ustalić wymiar zwolnienia w godzinach, gdy pracownik zmieni wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
– Jak poprawnie zaewidencjonować zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych i jak za nie poprawnie zapłacić?
– Co się dziej, gdy w trakcie zwolnienia z powodu działania siły wyższej pracownik zachoruje?
– Jak obliczyć wynagrodzenie/zasiłek chorobowy, gdy przed chorobą pracownik korzystał ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej?
8. Jak poprawnie stosować elastyczną organizację pracy w zakresie czasu pracy i zmiany wymiaru etatu?
– Jakie są stanowiska MRiPS oraz GIP potrzebne w razie akceptacji wniosku o zmianę systemu czasu pracy albo wymiaru etatu?
9. Jak odbywa się procedura wnioskowania o urlop rodzicielski, a jak procedura wnioskowania o zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego? (zebrane stanowiska MRiPS oraz ZUS), w tym:
– Jak pracownicy rodzice mogą się dzielić urlopem rodzicielskim? Jak wtedy liczy się im zasiłek macierzyński?
– Jak przepisy przejściowe ograniczają pracownika – ojca dziecka w wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego?
10. Co się zmieniło w przepisach o ochronie trwałości zatrudnienia pracowników – rodziców?
– Na jakich zasadach dopuścić obecnie do pracy pracownika rodzica, gdy w czasie korzystania przez niego z urlopu rodzicielskiego albo wychowawczego miała miejsce reorganizacja u danego pracodawcy?

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek – Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.