Rejestr BDO i gospodarka odpadami dla początkujących

Temat główny szkolenia stanowi rejestr BDO oraz ewidencja i sprawozdawczość odpadowa. Podczas spotkania skupimy się na omówieniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO w praktyce. Omówiony zostanie rejestr podmiotów BDO i zakresy wpisów, w tym praktyka uzyskiwania wpisów i dokonywania ich aktualizacji. Pokażemy zasady tworzenie KPO, KEO zarówno dla wytwórców jak i podmiotów gospodarujących odpadami. Omówimy kody EXE, stany magazynowe oraz masy wytworzonego produktu koniczne do uzupełniania w BDO dla podmiotów będących recyklerem. Na warsztatach będziemy ćwiczyć uzupełnianie sprawozdań odpadowych dla podmiotów wytwarzających odpady, jak i gospodarujących nimi za rok 2023.
Opis szkolenia:

Cześć teoretyczna szkolenia dotyczy podstawowych zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami. Zagadnienia związane z klasyfikacją i magazynowaniem odpadów, przekazywaniem odpowiedzialności wraz z odpadami oraz zasady transportu odpadów stanowią podstawową wiedzę niezbędną do pracy polegającej na ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.
Szkolenie skierowane jest do osób:
– rozpoczynających pracę w systemie BDO,
– prowadzących ewidencję i sprawozdawczość odpadową,
– potrzebujących ugruntować wiedzę z zakresu przekazywania odpadów.
Cele szkolenia:
– uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady,
– właściwe gospodarowanie odpadami (decyzje, kodowanie, kody exe, magazynowanie)
– rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
– wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę:
– jak wpisać podmiot do rejestru BDO oraz jak zaktualizować wpis,
– jak dodawać miejsca prowadzenia działalności w systemie BDO,
– nt. zarządzania uprawnieniami użytkowników bazy,
– jak działać w przypadku awarii BDO,
– jak weryfikować uprawnienia odbiorcy odpadów,
– jak poradzić ewidencję odpadów i sprawozdawczość w tym zakresie.
Metody prowadzenia zajęć:
Prezentacja, ćwiczenia, warsztaty przy komputerach, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Podstawowe pojęcia związane z odpadami. Nowy podział odpadów wprowadzony zmianą ustawy od 1 stycznia 2022 r.
2. Klasyfikacja odpadów:
– katalog odpadów,
– zasady klasyfikacji odpadów,
– przykłady klasyfikacji odpadów (warsztat).
3. Magazynowanie odpadów – dobre praktyki w przedsiębiorstwach:
– obowiązki wynikające z ustawy o odpadach – zmiany wprowadzone zmianą ustawy o odpadach z 11 sierpnia 2021 r.
– wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów: magazynowane odpadów niebezpiecznych; etykieta odpadu niebezpiecznego,
– wzorcowe miejsca magazynowania odpadów – praktyczne przykłady
– kary.
4. Transport odpadów – szczegółowe wymagania:
– dokumenty, które uprawniają do przewozu,
– sprawdzenie wpisu w systemie BDO,
– kary.
5. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.
6. Przekazywanie odpowiedzialności – aktualne kary od września 2021 r.:
– odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności,
– weryfikacja odbiorców,
– przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
– umowy serwisowe, umowy najmu (przykłady możliwych zapisów).
7. Rejestr BDO – kto podlega wpisowi w BDO:
– rejestracja / aktualizacja podmiotów na wniosek,
– nadanie numeru BDO i obowiązek jego umieszczania na dokumentach,
– podmioty zwolnione z obowiązku posiadania BDO,
– kary za brak BDO.
8. Baza BDO i jej funkcjonalność:
– zakładanie konta w systemie BDO,
– logowanie do systemu z pozycji urzędnika głównego oraz podrzędnego,
– nawigacja w systemie: wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przejmujący),
– omówienie poszczególnych modułów.
9. Karty przekazania odpadów:
– tworzenie KPO w systemie,
– omówienie poszczególnych etapów KPO – od planowania do potwierdzenia transportu,
– potwierdzenie transportu i rola transportującego,
– dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
– korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
10. Karty ewidencji odpadów
– tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
– utrata statusu odpadów, powstały produkt – zapisy w KEO,
– rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
– stany magazynowe na 1 stycznia – powiązane z ewidencją i sprawozdawczością roczną.
11. Sprawozdawczość odpadowa w bazie BDO
– sprawozdania w BDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami).
12. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Elwira Uszkur – Ekspert z zakresu ochrony środowiska, certyfikowany auditor wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie środowiskowe” Politechniki Krakowskiej. Specjalistka ds. ochrony środowiska z 15-letnim doświadczeniem, prowadząca sprawozdawczość i ewidencję, przygotowująca dokumentację związaną z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, reprezentująca podmioty podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń wewnętrznych i otwartych nt. zasad gospodarowania odpadami, sprawozdawczości środowiskowej, raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 i innych. Aktywny członek izb zrzeszających przedsiębiorców, gdzie opiniuje projekty ustaw i aktów wykonawczych w zakresie ochrony środowiska.