Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian w 2024 r. oraz proponowanych zmian na 2025 r.

Cel szkolenia: Poprawne naliczanie listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jak i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli
 1. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Podwyżka wynagrodzenia w 2024 r. ?- a korekta wynagrodzenia.
 • Planowane podwyżki wynagrodzenia w 2025 roku.
 • Dodatek stażowy – zmiany od 2025 roku
 • Dodatek motywacyjny
 • Dodatek funkcyjny
 • dodatek za wychowawstwo
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 • Nagrody
 • Dodatek wiejski
 • dodatek stażowy
 1. Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Składki społeczne na liście płac,
 • Progi podatkowe 2023 rok.
 • Nowe Skala podatkowa 2024 r.- proponowane zmiany w 2024 r. i 2025 r.
 • Kwota wolna od podatku – proponowane zmiany w 2024 r. i 2025 r.
 • PIT 2 – ulga podatkowa 2023 rok, a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
 • PIT 2 – nowa ulga podatkowa 2024 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
 • PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
 • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej
 • Składka zdrowotna na liście płac
 • Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
 • Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 • Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych
 • ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
 • ulga na powrót z zagranicy
 • ulga dla emeryta
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. 01.07.2024 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika.
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r. 01.07.2025 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika.
 • Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Zmiana zasad awansu zawodowego nauczycieli a wpływ na naliczanie wynagrodzeń.
 • Zasady prawidłowego poboru PIT
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania
 • Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)
 • Wynagrodzenie z powodu siły wyższej
 • Wynagrodzenie z powodu urlopu opiekuńczego
 • Urlopu opiekuńczy (bezpłatny ) a uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
 • Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
 • Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
 • Trzynastka w skrócie
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
 • Pit 0 a zasiłki ZUS
 • Zleceniobiorcy w 2024 r.
 • Oskładkowanie umów cywilnoprawnych od 2025 r.
 1. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 2024/2025 r.
 • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
 • Czy w 2024 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa czy dopiero od 2025 r.
 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
 • okres wyczekiwania na świadczenie
 • dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
 • wysokość i okres wypłaty świadczeń
 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
 • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
 • Zasiłek chorobowy na przełomie roku
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 1. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
 • Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz od marca 2024 r.
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z „ parobanków”
 • Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
 • Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
 1. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.