Sprawozdawczość odpadowa i produktowa. Zamknięcie roku 2023.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Terminy składania sprawozdań w BDO.
2. Moduły sprawozdawcze w BDO.
• Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:
    Dział I – Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych,
    Dział II – Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju,
    Dział III – Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów     unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów,
   Dział IV – Informacja o składowiskach odpadów,
   Dział V – Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
   Dział VI – Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów,
   Dział VII – Informacja o komunalnych osadach ściekowych,
   Dział VIII – Pojazdy wycofane z eksploatacji,
   Dział IX – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   Dział X – Baterie i akumulatory,
   Dział XI – Informacja o wytworzonych odpadach,
   Dział XII – Informacja o zebranych odpadach,
   Dział XIII – Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu.

• Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi:
   Dział I – Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych,
   Dział II – Opakowania,
   Dział III – Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
   Dział IV – Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
   Dział V – Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   Dział VI – Baterie i akumulatory.

3. Warsztaty praktyczne – omówienie modułów krok po kroku.
4. Składanie sprawozdań, pobieranie UPO, tworzenie korekt.
5. Analiza błędów.

Szkolenie poprowadzi Anna Gudowska – doświadczony trener-praktyk, od 1991 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w nadzorze firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Powadzi wysoko oceniane szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. W ostatnich latach uczestniczyła w realizacji wielu projektów doradczo-szkoleniowych.