System kaucyjny – 2025 r. start systemu

Na szkoleniu omówione zostaną zasady funkcjonowania wprowadzanego systemu kaucyjnego w oparciu o opublikowane przepisy w tym zakresie.

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia przedstawione zostaną wszystkie obowiązki podmiotów uczestniczących w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Omówione zostaną kwestie związane z zawieraniem umów z podmiotem reprezentującym, aktualizacji wpisów w rejestrze BDO oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie opakowań objętych nowymi obowiązkami.

Szkolenie skierowane jest do:
– podmiotów wprowadzających do obrotu napoje w opakowaniach,
– jednostek handlowych,
– przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi,
– administracji publicznej (Urzędy Marszałkowskie, WIOŚ, Urzędy Gmin).

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie – system kaucyjny jako wsparcie ROP i wymagań dla uzyskiwania poziomów zbiórki i recyklingu.
2. Podstawy prawne dla systemu kaucyjnego – Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z najnowszymi zmianami oraz akty towarzyszące i rozporządzenia wykonawcze w tym zakresie.
3. Harmonogram wdrażania systemu kaucyjnego i obowiązków z nim związanych.
4. Rodzaje opakowań objętych systemem kaucyjnym.
5. Nowe pojęcia i definicje dotyczące systemu kaucyjnego.
6. Podstawowe założenia systemu kaucyjnego.
7. Podmioty uczestniczące w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu kaucyjnego.
8. Obieg przepływu środków finansowych oraz opakowań i odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym.
9. Wymagane do uzyskania poziomy zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych.
10. Obowiązki poszczególnych uczestników systemu kaucyjnego i sposób ich realizacji.
11. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kaucyjnego.
12. Kary administracyjne przewidziane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących systemu kaucyjnego.
13. Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników.

Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Elwira Uszkur – Ekspert z zakresu ochrony środowiska, certyfikowany auditor wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie środowiskowe” Politechniki Krakowskiej. Specjalistka ds. ochrony środowiska z 15-letnim doświadczeniem, prowadząca sprawozdawczość i ewidencję, przygotowująca dokumentację związaną z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, reprezentująca podmioty podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń wewnętrznych i otwartych nt. zasad gospodarowania odpadami, sprawozdawczości środowiskowej, raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 i innych. Aktywny członek izb zrzeszających przedsiębiorców, gdzie opiniuje projekty ustaw i aktów wykonawczych w zakresie ochrony środowiska.