Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w 2024 roku.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych i najistotniejszych zagadnień dotyczących płatnika podatku PIT. Praktyczny charakter szkolenia pozwoli na zdobycie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzeń i innych świadczeń przekazywanych pracownikom i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych i bieżącego orzecznictwa.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów płac, biur rachunkowych i innych osób, które w codziennej pracy zajmują się rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. Rozliczanie należności ze stosunku pracy, w tym miedzy innymi:
1. Przychód, dochód, podstawa opodatkowania, moment uzyskania przychodu, koszty pracownicze, podstawa naliczenia składek – zdefiniowanie podstawowych elementów listy płac
2. Opodatkowanie i oskładkowanie wybranych benefitów pracowniczych (karty multisport, pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenie, kursy językowe, gadżety firmowe) – omówienie stanowiska organów podatkowych, w oparciu o aktualne interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej
3. Oświadczenia i wnioski składane przez pracownika – wyjaśnienie, na praktycznych przykładach, kiedy i jakie wnioski oraz oświadczenia, w oparciu o ustawę PIT, mogą składać pracownicy oraz jaki ma to wpływ na bieżącą wypłatę
4. Korekty wynagrodzeń, w tym:
– rozliczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na przełomie roku,
– korekta składek ZUS a podstawa opodatkowania,
– korekta wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
5. Ulgi w ustawie PIT uwzględniane przez płatnika – omówienie warunków wymaganych dla skorzystania z wybranych zwolnień przedmiotowych, w tym np.:
– odszkodowania i zadośćuczynienia,
– zapomogi i świadczenia socjalne,
– odzież robocza, badania lekarskie i inne świadczenia oraz ich ekwiwalenty wymagane przepisami bhp,
– dochody osób przebywających zagranicą,
– wydatki na zakwaterowanie pracowników, zwrot kosztów przeniesienia służbowego,
– korzystanie ze zwolnień w ramach ulgi PIT-0,
– dokształcanie, doskonalenie zawodowe
II. Umowy cywilno-prawne
1. Ustalenie przychodu z umowy cywilnoprawnej, w tym:
– samochód służbowy zarządu
– szkolenia, kursy, studia członków zarządu
– polisa na życie, mieszkanie, podróż osoby niebędącej pracownikiem firmy
2. Umowa zlecenie zawarta z cudzoziemcem – jak i kiedy należy naliczyć podatek w Polsce?
3. Przykładowe rozliczenia podatkowo składkowe umów zleceń
4. Koszty autorskie – w interpretacjach KIS
III. Inne zagadnienia, w tym między innymi:
1. Wniosek o niepobieranie zaliczki na PIT – obowiązki dla płatnika
2. Przychód z otrzymania nagrody
3. Świadczenia dla kontrahenta a obowiązki płatnika PIT

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Furmańczyk – licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.