Wynagrodzenie w oświacie – 2 dniowe szkolenie dla początkujących z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
– Wynagrodzenie zasadnicze 2023 r
– Podwyżka wynagrodzenia w 2023 r. ?- a korekta wynagrodzenia
– Dodatek stażowy
– Dodatek motywacyjny
– Dodatek funkcyjny
– dodatek za wychowawstwo
– Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
– Nagrody
– Dodatek wiejski
– dodatek stażowy
3. Składniki listy płac a poprawność naliczania
– Składki społeczne na liście płac,
– Skala podatkowa
– Kwota wolna od podatku
– PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
– Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2023 r.
– Składka zdrowotna na liście płac
– Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
– Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
– Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych
   o ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
   o ulga na powrót z zagranicy
   o ulga dla emeryta
4. Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. 01.01.2023 r.; 01.07.2023r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika.
5. Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
6. Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
7. Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
8. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
9. Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
10. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2022 r.
11. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zmian od 01.07. 2022 r.
12. Zasady prawidłowego poboru PIT w 2022 r . 17% – do 30.06.2022 r od 01.07.2022 – 12%
13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
14. Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
15. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
16. Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania
17. Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
18. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)
19. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
20. Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
21. Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
22. Trzynastka najważniejsze zagadnienia
23. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
24. Pit 0 a zasiłki ZUS
25. Zleceniobiorcy w 2023 r.
26. Naliczenie wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia
27. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022r 01.01.2023 r.
– Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
– Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
– Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
– Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
– Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
– Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
– Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
– Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
– Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
– Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r
– Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
– Zasiłek chorobowy na przełomie roku
– Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
– Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
– Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
– Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
– Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
– Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
– przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
– Obliczanie zasiłku macierzyńskiego dla PIT O
– Obliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego występującego w jednym miesiącu
– Obliczanie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego występującego w jednym miesiącu
– Obliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku rodzicielskiego występującego w jednym miesiącu
– Obliczanie zasiłku ojcowskiego
– Obliczanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
– Obliczanie zasiłku rehabilitacyjnego.
– Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji komorniczych z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
– Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowy
– Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
28. Naliczanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli
29. Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne
– Osoby uprawnione do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Okres uprawniający do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Zasady naliczania „13”
30. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
– Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2023 r. oraz od 01.07.2023 r.
– proponowane zmiany od 2023 r.
– Potrącenia za zgodą pracownika
– Potrącenia bez zgody pracownika
– Potrącenia alimentacyjne
– Potrącenia nie alimentacyjne
– Potrącenia z umów zlecenia
– Potrącenia ZFŚŚ
– Potrącenia z zasiłków ZUS
– Potrącenia na wniosek sądu karnego
– Potrącenia administracyjne.
– Potrącenia z umów cywilnoprawnych
– Potrącenia z „ parobanków”
– Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
– Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
31. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.