Wynagrodzenie w oświacie – 2 dniowe szkolenie dla początkujących z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
– Wynagrodzenie zasadnicze 2023 r
– Podwyżka wynagrodzenia w 2023 r. ?- a korekta wynagrodzenia
– Podwyżka wynagrodzenia w 2024 r.
– Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
– Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. 01.07.2024 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
– Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
– Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
– Dodatek stażowy
– Dodatek motywacyjny
– Dodatek funkcyjny
– dodatek za wychowawstwo
– Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
– Nagrody
– Dodatek wiejski
– dodatek stażowy
3. Składniki listy płac a poprawność naliczania
– Składki społeczne na liście płac,
– Skala podatkowa 2023
– Nowe Skala podatkowa 2024 r.- proponowane zmiany w 2024 r.
– Kwota wolna od podatku – proponowane zmiany w 2024 r.
– PIT 2 – ulga podatkowa 2023 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
– PIT 2 – nowa ulga podatkowa 2024 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
– Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej
– Składka zdrowotna na liście płac
– Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
– Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
– Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych
o ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
o ulga na powrót z zagranicy
o ulga dla emeryta
– Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. ; 01.07.2023 r. oraz od 01.01.2024 r. i od 01.07.2024 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
– Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
– Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
– Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
– Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
– Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
– Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2023 r.
– Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zmian 2024 r.
– Zasady prawidłowego poboru PIT od 01.07.2022 – 12%
– Proponowane zmiany podatkowe w 2024 roku 12 % /22 % /32%
– Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
– Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
– Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
– Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania
– Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
– Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)
– Wynagrodzenia z powodu siły wyższej
– Wynagrodzenie z tytułu urlopu opiekuńczego
– Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
– Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
– Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
– Trzynastka najważniejsze zagadnienia
– Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
– Pit 0 a zasiłki ZUS
– Zleceniobiorcy w 2023 r.i 2024 r.
– Naliczenie wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia
4. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian 2022 r. 2023 r. 2024 r.
– Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy 2023
– Czy w 2024 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa.
– Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
o okres wyczekiwania na świadczenie
o dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
o wysokość i okres wypłaty świadczeń
– Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
– Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
– Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
– Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
– Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
– Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
– Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
– Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r
– Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
– Zasiłek chorobowy na przełomie roku
– Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
– Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
– Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
– Zasiłek opiekuńczy – proponowane zmiany w 2024 r.
– Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
– Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
– Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
– przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
– Zasiłek rodzicielski zmiany od 26.04.203 roku
– Zasiłek macierzyński dla mamy wcześniaka – proponowane zmiany w 2024 roku.
– Obliczanie zasiłku macierzyńskiego dla PIT O
– Obliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego występującego w jednym miesiącu
– Obliczanie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego występującego w jednym miesiącu
– Obliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku rodzicielskiego występującego w jednym miesiącu
– Obliczanie zasiłku ojcowskiego- zmiany od 26.04.2023 r.
– Obliczanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
– Obliczanie zasiłku rehabilitacyjnego.- zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę a podstaw zasiłku rehabilitacyjnego.
– Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji komorniczych z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
– Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowy
– Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
5. Naliczanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli
6. Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne
– Osoby uprawnione do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Okres uprawniający do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
– Zasady naliczania „13”
7. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
– Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2023 r. oraz od 01.07.2023 r.
– Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r.
– proponowane zmiany od 2024 r.
– Potrącenia za zgodą pracownika
– Potrącenia bez zgody pracownika
– Potrącenia alimentacyjne
– Potrącenia nie alimentacyjne
– Potrącenia z umów zlecenia
– Potrącenia ZFŚŚ
– Potrącenia z zasiłków ZUS
– Potrącenia na wniosek sądu karnego
– Potrącenia administracyjne.
– Potrącenia z umów cywilnoprawnych
– Potrącenia z „ parobanków”
– Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
– Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
8. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.