Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
– Wynagrodzenie zasadnicze
– Podwyżka wynagrodzenia w 2023 r. ?- a korekta wynagrodzenia.
– Dodatek stażowy
– Dodatek motywacyjny
– Dodatek funkcyjny
– dodatek za wychowawstwo
– Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
– Nagrody
– Dodatek wiejski
– dodatek stażowy
3. Składniki listy płac a poprawność naliczania
– Składki społeczne na liście płac,
– Progi podatkowe
– Kwota wolna od podatku w 2023 r.
– PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
– Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej
– Składka zdrowotna na liście płac
– Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
– Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
   – Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych:
    – ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
    – ulga na powrót z zagranicy
    – ulga dla emeryta
4. Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
5. Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
6. Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
7. Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
8. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
9. Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
10. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
11. Zmiana zasad awansu zawodowego nauczycieli a wpływ na naliczanie wynagrodzeń.
12. Zasady prawidłowego poboru PIT
13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
14. Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
15. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
16. Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania
17. Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
18. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)
19. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
20. Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
21. Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
22. Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
23. Trzynastka w skrócie
24. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
25. Pit 0 a zasiłki ZUS
26. Zleceniobiorcy w 2023 r.
27. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r 01.01.2023 r.
– Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
– Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
– Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
– Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
– Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
– Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
– Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
– Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
– Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
– Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
– Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r
– Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
– Zasiłek chorobowy na przełomie roku
– Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
– Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
– Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
– Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
28. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
– Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2023 r. proponowane zmiany od 2023 r.
– Potrącenia za zgodą pracownika
– Potrącenia bez zgody pracownika
– Potrącenia alimentacyjne
– Potrącenia nie alimentacyjne
– Potrącenia z umów zlecenia
– Potrącenia ZFŚŚ
– Potrącenia z zasiłków ZUS
– Potrącenia na wniosek sądu karnego
– Potrącenia administracyjne.
– Potrącenia z umów cywilnoprawnych
– Potrącenia z „ parobanków”
– Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
– Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
29. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzi: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz: Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Przez okres ostatnich 7 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.