Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.

Szkolenie odbędzie się „na żywo”, istnieje możliwość bezpośredniej interakcji z Wykładowcą, pytania można zadawać na bieżąco bądź za pomocą czatu, bądź ustnie.

Każdy uczestnik otrzyma komplet przykładowych wzorów niezbędnych do utworzenia i zarządzania ZFŚS w wersji elektronicznej w formacie: PDF, WORD.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r. (ZFŚS)
1. Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną w 2024 r.
2. Nowość – zmniejszony limit zwolnienia podatkowego w 2024 r.
3. Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
4. Definicje ustawowe: działalność socjalna – katalog zamknięty, osoby uprawnione – katalog otwarty czyli komu i co może sfinansować pracodawca z ZFŚS?
5. Jakie świadczenia pracodawca może finansować z ZFŚS?
6. Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z ZFŚS?
7. Dobre praktyki w zakresie ZFŚS – ankieta potrzeb osób uprawnionych i ankieta satysfakcji oraz sposoby efektywnego wykorzystania środków z ZFŚS
8. Plusy i minusy poszczególnych świadczeń socjalnych z punktu widzenia efektywnego wykorzystania środków ZFŚS
9. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS z mocy ustawy i na mocy postanowień Regulaminu ZFŚS
10. Czy podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych?
11. Pracownicy i byli pracownicy (emeryci i renciści) – takie same czy różne świadczenia i zasady przyznawania świadczeń?
12. Jak pracodawca może różnicować rodzaj świadczeń dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów?
13. Który pracodawca musi, a który może utworzyć ZFŚS?
14. Który pracodawca i jak może zrezygnować z tworzenia Funduszu lub obniżyć odpis na ZFŚS?
15. Procedura utworzenia ZFŚS: terminy, przedstawiciel załogi, opracowanie Regulaminu
16. Regulamin zakładowego ZFŚS
17. Kryteria udzielania pomocy socjalnej – czyli jak poprawnie określać kryterium socjalne (sytuację życiową, rodzinną i materialną) osoby uprawnionej?
18. Odpis na Fundusz – zasady obliczania i terminy przekazywania na odrębny rachunek ZFŚS
19. Odpis podstawowy i odpisy fakultatywne
20. Odpis na ZFŚS w 2024
21. Korekta odpisu na Fundusz pod koniec roku
22. Świadczenie urlopowe
23. Świadczenie urlopowe – który pracodawca może je wypłacać zamiast tworzenia ZFŚS bez składek ZUS?
24. Świadczenie urlopowe a „grusza” – podobieństwa i różnice
25. Weryfikacja oświadczeń o sytuacji socjalnej a ochrona danych osobowych a RODO w praktyce
26. Świadczenia 800+, 300+, alimenty a oświadczenia o sytuacji socjalnej
27. Ilość członków rodziny – dzieci w opiece naprzemiennej, konkubinat, rodzice osób uprawnionych pozostający pod ich opieką, inne kwestie, które warto zapisać w regulaminie ZFŚS (przychód czy dochód i jak go ustalić – kwotowo czy rangowo)
28. Czy można przyznać osobom najlepiej sytuowanym świadczenia w najniższej wysokości bez składania oświadczeń o sytuacji socjalnej?
29. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów
30. Jak podwyższyć odpis na ZFŚS, by był on kosztem uzyskania przychodów
31. Wspólna działalność socjalna?
32. Osobny rachunek Funduszu

II. Rozliczenie świadczeń z ZFŚS na listach płac
1. Przychód ze świadczeń z ZFŚS – definicja, moment powstania
2. Jakie świadczenia socjalne nie generują przychodu?
3. Świadczenia socjalne – zwolnienia podatkowe
4. Świadczenia socjalne – zwolnienia składkowe
5. Zwolnienia zerowy PIT a świadczenia z ZFŚS
6. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez pracownika wolnych od podatku i składek ZUS
7. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez zleceniobiorcę wolnych od podatku i składek ZUS
8. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku
9. Świadczenia socjalne – najnowsze interpretacje podatkowe w zakresie zwolnień podatkowych
10. Świadczenia socjalne – najnowsze interpretacje ZUS
11. Zasady naliczania zaliczki na podatek od osoby uzyskującej świadczenia finansowane z ZFŚS w przypadku:
– pracownika,
– byłego pracownika,
– zleceniobiorcy,
– byłego pracownika – emeryta, rencisty,
– członka rodziny,
– innych osób.
12. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (2021) a świadczenia socjalne opodatkowane ale zwolnione ze składek
13. Brak obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych a pracownik lub były pracownik otrzymał świadczenia opodatkowane z ZFŚS
14. Kiedy powstaje przychód z kafeterii – w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?
15. Czy i w jakiej sytuacji podatnik może skorzystać ze zwolnień pracowniczych i emeryckich w jednym roku?
16. System informatyczny do zarządzania ZFŚS a zwolnienia podatkowe

III. Potrącenia z ZFŚS
IV. Omówienie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ZFŚS
V. Kto kontroluje ZFŚS?
1. Kiedy ZUS może zanegować zwolnienie świadczeń socjalnych ze składek ZUS?
2. Urząd Skarbowy a kontrola podatkowa świadczeń z ZFŚS.
3. PIP – najczęściej popełniane błędy.

Szkolenie poprowadzi Monika Cieślak – prawnik, ukończyła MBA dla Kadry HR i studia podyplomowe ,,Szkolenia i rozwój” na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo oraz studia podyplomowe ,,Psychologia Zarządzania Personelem”. Doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 22 lata na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, w szczególności zatrudnianiem i zwalnianiem, płacami, prawem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, optymalizacją kosztów zatrudnienia, PPK, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń pracowniczych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.