Zasady poprawnego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Jakie komplikacje mogą się wydarzyć w razie „nieprzedłużenia” umowy terminowej?
– Jak postąpić w razie wniosku o wyjaśnieni powodu niezawarcia umowy terminowej?
2. Jak poprawnie rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron?
– Jak uregulować kwestię urlopu wypoczynkowego i ewentualnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
3. Jak poprawnie dokonania wypowiedzenia?
– Jakie działania pracownika – zgodnie z nowymi przepisami – nie mogą być powodem wypowiedzenia?
– Wobec jakich pracowników i w jakich sytuacjach nie można przygotowywać się do wypowiedzenia?
– Jak poprawnie wypisać oświadczenie woli o wypowiedzeniu?
– Jak poprawnie wpisać przyczynę wypowiedzenia?
– Kiedy przyczyna wypowiedzenia jest przedawniona?
– W jakich przypadkach przyczyna może być wskazana bardziej ogólnie?
– Czy można wręczyć wypowiedzenie bezpośrednio po chorobie, gdy pierwotna próba zwolnienia nie doszła do skutku?
– Czy jeżeli choroba pracownika trwała dłużej niż 30 dni, przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba najpierw skierować pracownika na badania kontrolne?
– Jak poprawnie wpisać kryterium doboru do zwolnienia (drugą przyczynę) gdy pracownik jest zwalniany z powodów jego niedotyczących? W jakich przypadkach nie trzeba wpisywać kryterium doboru do zwolnienia?
– Jaka przesłanka może stanowić kryterium doboru do zwolnienia?
– Jak poprawnie wskazać początek i koniec okresu wypowiedzenia?
– Jak zapisać kwestie dotyczące wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
– Jak zapisać postanowienia na temat zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
– Jak zapisać pouczenie o prawie do odwołania się do sądu pracy? Czy trzeba podawać adres sądu pracy?
4. Jak poprawnie wręczyć oświadczenie o wypowiedzeniu?
– Kto może być świadkiem wypowiedzenia? Jakiego dokumentu potrzebuje świadek?
– Jak postąpić, gdy pracownik odmawia przyjęcia oświadczenia woli albo ucieka z miejsca wręczania wypowiedzenia?
– Jak doręczać oświadczenia woli w postaci elektronicznej?
– Jak wysłać oświadczenie pocztą? Kiedy oświadczenie woli o wypowiedzeniu należy uznać za doręczone?
5. Jak poprawnie przeprowadzić zwolnienie bez wypowiedzenia z winy i bez winy pracownika?
– Jakie mogą być powody zwolnienia dyscyplinarnego i ile jest czasu na zwolnienie dyscyplinarne? (zgodnie z najnowszym orzecznictwem)
– Kiedy należy powstrzymać się przed zwolnieniem bez wypowiedzenie bez winy pracownika?
– Czy pracownik zwolniony bez wypowiedzenie bez swojej winy może domagać się ponownego zatrudnienia? W jakim terminie i na jakich zasadach?
6. Jak poprawnie wydać świadectwo pracy?
– Z jakim dniem należy wystawić świadectwo pracy, jakie są skutki opóźnienia?
– Czy wzór świadectwa pracy jest wiążący czy pomocniczy?
– Jakich danych w świadectwie pracy nie należy podawać?
– Czy wpisuje się art. 52 Kodeksu pracy w treści świadectwa pracy?
– Czy uwzględnienie wniosku o zmianę rodzaju pracy na podstawie art. 293 Kodeksu pracy albo o obniżenie wymiaru etatu w ramach elastycznej organizacji pracy ma wpływ na treść świadectwa pracy? (stanowisko GIP)
– Co się wpisuje w informacjach uzupełniających i na jakich zasadach?
– czym i w jaki sposób należy napisać w pouczeniu dla adresata świadectwa pracy?
– W jaki sposób należy dokonać sprostowania świadectwa pracy?
– Jak postąpić, gdy pracownik zgubił świadectwo pracy? Jaki dokument mu wydać?
– Czy za wydanie kopii świadectwa pracy można naliczyć opłatę?
– Jak się postępuje ze świadectwem pracy w razie śmierci pracownika?
– Jak sporządzić informację o zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej, którą się wydaje wraz ze świadectwem pracy?

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek – Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.