Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń na 2024 r. – z uwzględnieniem zmian na poczet egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 r.

Szkolenie odbędzie się „na żywo”, istnieje możliwość bezpośredniej interakcji z Wykładowcą, pytania można zadawać na bieżąco bądź za pomocą czatu, bądź ustnie.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Potrącenia na liście płac w 2024, w tym omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja obowiązuje od 25 marca 2024 r.)
– potrącenia z wynagrodzenia za pracę
– potrącenia z zasiłków
– potrącenia z umów cywilnoprawnych
– potrącenia z ZFŚS.

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania:
– cele Dyrektywy – kogo dotyczy i jakie wymogi wprowadza wobec pracodawców
– terminy implementacji
– jak się przygotować do wymogów Dyrektywy w aspekcie istniejących Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagradzania i wypłacanych fakultatywnych składników wynagrodzenia?

3. ZFŚS – odpis w 2024 r. i zasady zastosowania zwolnień podatkowych

4. ZUS, PIT, prawo pracy: oświadczenia i wnioski pracownika i zleceniobiorcy w 2024 r.:
– Zasady składania oświadczeń i wniosków podatkowych w nowym roku
– Czy PIT-2 składa się co roku?
– Czy zmiana jednej kwestii w PIT-2 wymaga złożenia ponownie wypełnionego całego druku?
– Jakie oświadczenia i wnioski dotyczące prawa pracy pracownik składa w nowym roku ponownie?
– ZFŚŚ – czy wszystkie świadczenia z ZFŚS są wnioskowe i muszą być zróżnicowane?
– Inne oświadczenia i wnioski, które trzeba złożyć w nowym roku, a często o nich zapomina i płatnik, i zatrudniony.

5. Jakie przychody nie generują przychodu u osób zatrudnionych?

6. Przychody zwolnione z podatku i składek w praktyce – zestawienie porównawcze wraz z omówieniem najczęściej stosowanych optymalizacji podatkowo-składkowych (szanse i zagrożenia)
– Najnowsze interpretacje ZUS i KIS w zakresie opodatkowania i oskładkowania świadczeń pracowniczych.

7. Limity i wskaźniki w 2024 r. – wysokość i zasady zastosowania:
– Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.
– Minimalne od 1 stycznia 2024 bez dodatku za warunki szkodliwe
– Honoraria autorskie a minimalne wynagrodzenie za prace – kontrowersje
– Składniki uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym kwoty wolne od potrąceń
– Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2024 r. – wysokość, zasady zastosowania i najczęściej popełniane błędy
– Limity i wskaźniki ZUS
– Limity i wskaźniki podatkowe
– Limity i zasady stosowania zwolnień podatkowych, w tym zwolnień zerowy PIT, 50% kosztów uzyskania, zwolnienia do 1000 zł świadczeń rzeczowych i świadczeń pieniężnych sfinansowanych z ZFŚS
– Składka zdrowotna – zasady ograniczenia składki do wysokości zaliczki 2021.

8. Zmiany w zasiłkach:
– Nowelizacja rozporządzenia składkowego – zmiany od 6 grudnia 2023 r.
– Wyższy zasiłek dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
– Wyższy zasiłek dla pracownika będącego jednocześnie zleceniobiorcą pracodawcy – zasady wypłaty wyrównania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

9. Praca zdalna – rodzaje pracy zdalnej i zasady wypłacania świadczeń związanych z pracą zdalną:
– Zwrot kosztów pracy zdalnej – obowiązkowy i dobrowolny w zależności od rodzaju pracy zdalnej wykonywanej przez pracownika
– Ekwiwalent za pracę zdalną
– Ryczałt za pracę zdalną
– Rozliczenie świadczeń związanych z pracą zdalną na liście płac – opodatkowanie i oskładkowanie

Szkolenie poprowadzi Monika Cieślak – prawnik, ukończyła MBA dla Kadry HR i studia podyplomowe ,,Szkolenia i rozwój” na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo oraz studia podyplomowe ,,Psychologia Zarządzania Personelem”. Doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 22 lata na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, w szczególności zatrudnianiem i zwalnianiem, płacami, prawem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, optymalizacją kosztów zatrudnienia, PPK, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń pracowniczych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.