Blog

Zerif supports a custom frontpage

PRZEPŁYW DANYCH OSOBOWYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH TERAZ I W RODO

OBECNIE Kto jest ADO w grupie kapitałowej? Pierwszym problemem jaki nasuwa się na myśl jest to, czy spółki są jednym administratorem danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych). W przypadku Spółki za administratora Read more about PRZEPŁYW DANYCH OSOBOWYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH TERAZ I W RODO[…]

PRZENOSZENIE DANYCH WEDŁUG RODO

Art. 20 RODO ustanawia prawo do przenoszenia danych (przysługujące podmiotom danych uprawnienie do otrzymywania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi). W swoich ostatnich wytycznych Grupa Robocza art. 29 wyjaśniła najważniejsze wątpliwości dotyczące implementacji tego nowego uprawnienia.   Art. 20 Read more about PRZENOSZENIE DANYCH WEDŁUG RODO[…]

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WEDŁUG RODO

Podmiot któremu ADO może powierzyć przetwarzanie danych Podmiotem, któremu ADO może powierzyć przetwarzanie danych może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Jeżeli administrator chce powierzyć przetwarzanie danych w jego imieniu, to może w tym celu korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, Read more about PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WEDŁUG RODO[…]

NIEBIESKA KARTA, ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Ustawodawca wskazał, że pomoc rodzinie (w ramach zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej) powinna mieć wymiar interdyscyplinarny, kompleksowy, uwzględniający potrzeby wszystkich członków rodziny, w której dochodzi do przemocy. W październiku 2011r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy Read more about NIEBIESKA KARTA, ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH[…]

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Problematyka dostępu do informacji publicznej jest uregulowana przede wszystkim w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Przepisy udip wskazują, jakiego rodzaju informacje mają charakter informacji publicznych oraz jakie organy zobowiązane są do ich udostępniania.   Informacja publiczna może zawierać w swojej treści dane osobowe bądź inne dane dotyczące sfery prywatności Read more about OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ[…]

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH  WEDŁUG RODO

RODO opiera się na zupełnie nowym modelu ochrony danych osobowych. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest administrator i to on deleguje obowiązku inspektorom ochrony danych oraz swoim pracownikom. Na administratorze ciąży odpowiedzialność prawna za wywiązanie się ze swoich obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez niego samego lub w jego imieniu. Podstawowym obowiązkiem administratora Read more about OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH  WEDŁUG RODO[…]

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  WEDŁUG RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) musimy taką osobę poinformować o: a) swojej tożsamości i danych kontaktowych Read more about OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  WEDŁUG RODO[…]

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY TERAZ I W RODO

Zgodnie z art. 24 UODO  w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, należy poinformować te osoby  o: – adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; – celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu Read more about OBOWIĄZEK INFORMACYJNY TERAZ I W RODO[…]

ZASADA „CZYSTEGO BIURKA”

Polega na nie pozostawianiu żadnych dokumentów z danymi osobowymi podczas naszej nieobecności przy stanowisku pracy. Często przy dużym natężeniu pracy pracownicy ze świadomością, iż nie zdążą skończyć danego zadania w tym dniu pracy pozostawiają całą dokumentację papierową z danymi osobowymi na biurku by zaoszczędzić czas na chowanie jej i ponowne wyjmowanie dnia następnego. Taka lekkomyślność Read more about ZASADA „CZYSTEGO BIURKA”[…]

MONITORING WIZYJNY- REGULACJE, UDOSTĘPNIENIE

W obowiązującym porządku prawnym brak jest przepisów, które wprost regulowałyby kwestie związane z instalowaniem i wykorzystywaniem zapisów monitoringu w prywatnych zasobach mieszkaniowych. Z tego względu zagadnienie legalności stosowania monitoringu w budynkach mieszkalnych wymaga rozważania – jego skutkiem jest bowiem utrwalenie wizerunku osób fizycznych, a następnie jego przechowywanie, opracowywanie i często wykorzystywanie dla różnych celów. Zastosowanie Read more about MONITORING WIZYJNY- REGULACJE, UDOSTĘPNIENIE[…]