CZY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MOŻE UDOSTĘPNIĆ LUB PODAĆ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE O ZADŁUŻENIACH CZYNSZOWYCH SWOICH CZŁONKÓW INNYM OSOBOM NIŻ CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI,                   ICH MAŁŻONKOWIE ORAZ WIERZYCIELE CZŁONKÓW BĄDŹ SPÓŁDZIELNI?

Nie, gdyż nie ma przepisu zezwalającego na udostępnienie lub podanie do publicznej wiadomości takich informacji innym osobom.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe (w tym również ich udostępnianie lub podawanie do publicznej wiadomości) regulują szczególne wobec ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przepisy prawa, takie jak ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nieuregulowanym w jej przepisach – ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego, spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków (o czym stanowi art. 3 wymienionej ustawy). Dlatego informacje o zadłużeniach czynszowych poszczególnych członków spółdzielni mieszkaniowej mogą być istotne dla każdego z jej członków, gdyż dotyczą również jego majątku. Można więc przyjąć, że każdy z członków spółdzielni ma interes faktyczny w uzyskaniu tych informacji.

Jednak tryb i forma ich udostępniania powinny być szczegółowo uregulowane w statucie spółdzielni. Art. 30 ustawy stanowi bowiem, że rejestr członków spółdzielni, oprócz informacji wymienionych w tym przepisie (takich jak imiona i nazwiska członków spółdzielni oraz miejsce zamieszkania, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania), może zawierać także „inne dane przewidziane w statucie”.

Do statutu spółdzielni mogą być zatem wprowadzone postanowienia, zgodnie z którymi informacje o zaległościach na rzecz spółdzielni zamieszczane będą w rejestrze jej członków. Jednak dostęp do tych danych powinny mieć jedynie osoby uprawnione do przeglądania rejestru, tj. członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni. To te osoby – jako uprawnione do przeglądania rejestru – wymienia art. 30 Prawa spółdzielczego. Jednocześnie stanowi on podstawę prawną legalizującą przetwarzanie danych osobowych, które w tym przypadku polega na ich udostępnieniu (tym samym spełniona jest przesłanka wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Jednak żaden z wymienionych aktów prawnych nie zezwala na udostępnianie informacji o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni innym osobom, niż te wymienione w art. 30 Prawa spółdzielczego oraz nie zezwala na podawanie tych danych do publicznej wiadomości (np. poprzez wywieszanie ich w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych czy w innych miejscach dostępnych dla nieograniczonego kręgu osób). Działanie takie można by uznać za zgodne z prawem tylko wtedy, gdyby osoby, których informacje dotyczą, wyraziły na to zgodę. Zaznaczyć przy tym należy, iż nawet wprowadzenie do statutu spółdzielni postanowienia umożliwiającego podawanie do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniach członków spółdzielni czy też podjęcie uchwały w tej sprawie, nie legalizuje takiego działania. Bowiem ani postanowienia statutu, ani uchwały spółdzielni, nie mogą być sprzeczne z prawem.

Udostępnianie informacji dotyczących spółdzielni rozpatrywać można także w kontekście ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z jej art. 81 ust. 1, członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Ponadto ust. 3 tego przepisu stanowi, że „statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni” (analogiczne uprawnienia zawiera art. 18 § 2 pkt 3 Prawa spółdzielczego). Jednak możliwość zamieszczania wymienionych dokumentów na stronie internetowej nie jest równoznaczne z dopuszczalnością upubliczniania informacji o zadłużeniu czynszowym członków spółdzielni. Uchwały i protokoły z obrad organów spółdzielni, które zamieszcza się na stronie internetowej spółdzielni zawierają wprawdzie informacje dotyczące m.in. zaległości z wnoszeniem opłat, ale nie oznacza to, że art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zezwala na upublicznienie stworzonej przez spółdzielnię listy jej dłużników (członków spółdzielni).

Źródło:

Giodo.gov.pl